คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต ทิศกลาง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอรัญ เจียกงูเหลือม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง ตากงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมลักษณ์ ใจงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนัน ทรวงโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสวงษ์ พ้องงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร คงฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวดี ไตรรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด ตากงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางประหยัด ไทยงูเหลือม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ