พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสมปอง เชื้อจีน
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

นางสาวชดาษา ขำโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี