คณะผู้บริหาร

นายประสาตร์ เสาไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัชนี พิทักษ์วงศ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา