พนักงานจ้าง

นายชาติชาย ดองโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางวิเชียร แก้วกาหลง
ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

นายไพฑูรย์ เณรเลิศ
ภารโรง

นางสุพร พาดกลาง
ภารโรง