กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนันท์ ทรวงโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรำไพ คำหล้า
ครู คศ.3

นางศศิธร ศรีศิริ
ครู คศ.3