กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนันทภูมิ ถนอมพลกรัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิตรนันท์ ขวัญกลาง
ครู คศ.4

นางไสว ชุ่มใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเกิดยศ ไกยะบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมปอง เชื้อจีน
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1