กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิตรนันท์ ขวัญกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนันทภูมิ ถนอมพลกรัง
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์
ครู คศ.1