กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนันทภูมิ ถนอมพลกรัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิตรนันท์ ขวัญกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3