กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ