กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนคร จ่างโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2