เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ในสิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งมีชีวิ

    ในสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

             แบบสืบเสาะ 7E ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์

ผู้วิจัย      จิตรนันท์ ขวัญกลาง

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

ปีการศึกษา 2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,15:44   อ่าน 1440 ครั้ง