เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอา่นจบัใจความภาษาอังกฤษ            
โดยใช้เทคนิคการสอน DR-TA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดย นางวาสนา จ่างโพธิ์ 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 1113 ครั้ง