เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย: นางวาสนา จ่างโพธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,23:20   อ่าน 810 ครั้ง